Τι είναι Cost of carry;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cost of carry;

Απαντήσεις

Cost of carry σημαίνει κόστος διακράτησης. Είναι το κόστος που υφίσταται ο επενδυτής όταν κρατά ανοικτή τη θέση του ή άλλως το κόστος της χρηματοδότησης μιας επένδυσης. Για παράδειγμα, ο τόκος επί χρεογράφων που έχουν αγορασθεί με μικρό περιθώριο κέρδους για τις θέσεις long (στα margin accounts) και τα μερίσματα που πληρώνονται στις θέσεις short και άλλα έξοδα, το κόστος των τόκων για τη χρηματοδότηση χρεογράφων ή άλλων διακρατούμενων χρηματοοικονομικών μέσων. Στην περίπτωση των φυσικών εμπορευμάτων όπως τα μέταλλα και τα αγροτικά προϊόντα, cost of carry είναι το κόστος αποθήκευσης, χώρου, ασφάλισης και χρηματοπιστωτικών βαρών που φέρει αυτός που διακρατεί ένα εμπόρευμα. Το κόστος διακράτησης εκφράζει τη σχέση μεταξύ της μελλοντικής τιμής και της τιμής αξίας δύο ημερών. Προσδιορίζεται ως εξής: Cost of carry = τόκος + κόστος διακράτησης – εισπραττόμενο εισόδημα. Εάν το ανωτέρω κόστος είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που λαμβάνει ο επενδυτής τότε αυτός έχει ένα αρνητικό κόστος διακράτησης (negative cost of carry). Αντίθετα, εάν το κόστος είναι μικρότερο από το επιτόκιο που λαμβάνει ο επενδυτής τότε έχουμε ένα θετικό κόστος διακράτησης (positive cost of carry).Προσθήκη νέας απάντησης