Τι είναι Cost-benefit analysis (CBA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cost-benefit analysis (CBA);

Απαντήσεις

Cost-benefit analysis (CBA) σημαίνει ανάλυση κόστους - οφέλους. Μία τεχνική που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τα διάφορα κόστη που αφορούν μία επένδυση συνοδευόμενη από το όφελος που θα προκύψει. Πρέπει να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές που αφορούν τα πάγια υλικά όπως κτίρια, εργοστάσια, μεταφορικά μέσα, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία καθώς επίσης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και η φήμη της εταιρίας. Στόχος του CBA είναι μέσω της στάθμισης των αναμενόμενων δαπανών και των αναμενόμενων ωφελειών να επιλέξουμε την καλύτερη ή την περισσότερο επικερδή εναλλακτική. Για παράδειγμα, ένας διευθυντής πωλήσεων που πρέπει να αποφασίσει εάν θα εισαγάγει ένα πιο προηγμένο σύστημα πληροφορικής για τη διαχείριση της πελατείας και των πωλήσεων θα υπολογίσει: 1) τις δαπάνες όπως τιμή αγοράς και κόστος εγκατάστασης, ετήσια έξοδα συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού και του υλικού, δαπάνες εκπαίδευσης των υπαλλήλων και αναβαθμίσεων του συστήματος (system upgrade) και 2) το όφελος που θα έχει η διεύθυνσή του από αυτή την τεχνολογική βελτίωση όπως εξοικονόμηση υπαλλήλων και εργατοωρών, ταχύτερη διάθεση των δεδομένων και συγκριτικών στοιχείων, ορθότερες αποφάσεις και τελικά την αναμενόμενη αύξηση των κερδών 3) το χρόνο απόσβεσης του κόστους της επένδυσης. Συγκρίνοντας το συνολικό κόστος με το συνολικό όφελος θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην επένδυση ή θα την απορρίψει και θα αρκεσθεί στο υπάρχον σύστημα. Εάν π.χ οι δαπάνες υπολογισθούν για τα 3 πρώτα έτη σε 300.000 ευρώ και τα επί πλέον κέρδη που θα προκύψουν για το ίδιο διάστημα σε 900.000 ευρώ τότε θα εισηγηθεί ανεπιφύλακτα την αγορά του νέου πληροφοριακού συστήματος.Προσθήκη νέας απάντησης