Τι είναι Corporate governance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Corporate governance;

Απαντήσεις

Corporate governance σημαίνει εταιρική διακυβέρνηση. Ο όρος αναφέρεται: α) στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ευθύνες και τα δικαιώματα ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και ιδιαίτερα μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανωτάτων στελεχών και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων β) στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων γ) στον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης δ) στην επικοινωνία και την πληροφόρηση. Για την κατοχύρωση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης ιδιαίτερη αξία έχει η εσωτερική επιθεώρηση της εταιρίας η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ένα ανεξάρτητο όργανο που ορίζει η Συνέλευση ή το Καταστατικό και στο οποίο δεν μετέχουν μέλη της διοίκησης. Το σύστημα αυτό, που πρωτοεμφανίσθηκε στις ΗΠΑ, στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και την ενίσχυση της εξουσίας των μετόχων.Προσθήκη νέας απάντησης