Τι είναι Corporate finance;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Corporate finance;

Απαντήσεις

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων (corporate finance) είναι η παροχή σε μεγάλες συνήθως επιχειρήσεις σχεδίων χρηματοδότησης, αποτιμήσεων ή επιβεβαιώσεων αποτιμήσεων, διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμβουλών για εξαγορές και συγχωνεύσεις, υπηρεσιών αναδοχής (underwriting), στρατηγικού σχεδιασμού και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης