Τι είναι Corporate culture;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Corporate culture;

Απαντήσεις

Corporate culture σημαίνει εταιρική κουλτούρα. Πρόκειται για ένα ευρύτατο όρο που περιγράφει την προσωπικότητα ή τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σύμφωνα με ένα άλλο ορισμό είναι οι ηθικοί και κοινωνικοί κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που βασίζονται στη δεοντολογία και τις προτεραιότητες των μελών μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει, εκτός από τη δεοντολογία, τις θεμελιώδεις αξίες, και τους κανόνες συμπεριφοράς όπως αυτοί μπορεί να αποτυπώνονται σε κώδικες εμπιστευτικότητας ή απορρήτου των στοιχείων και των εσωτερικών πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ στελεχών και υπαλλήλων και μεταξύ της εταιρίας και των πελατών, τη διαφάνεια και τις βασικές αρχές εξέλιξης και αμοιβής του προσωπικού. Η εταιρική κουλτούρα επηρεάζει όχι μόνο την οικονομική πορεία και βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, διότι οι θεμελιώδεις αξίες και η δεοντολογία δύνανται να αφορούν και α) το ωράριο εργασίας και την ελαστικότητα αυτού β) την ομαδικότητα της εργασίας (team work) γ) το συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό και τον αυταρχικό ή δημοκρατικό τρόπο άσκησης της διοίκησης δ) την ενδυμασία των υπαλλήλων ε) τις εργασιακές συνθήκες και ιδιαίτερα τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους εργασίας και τη μονιμότητα ή προσωρινότητα της εργασίας ή την υιοθέτηση της μερικής και της πρόσκαιρης απασχόλησης ζ) τη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα μέσω της καταβολής έκτακτων παροχών (bonuses and fringe benefits). Οι κανόνες συμπεριφοράς μπορεί να περιέχουν τις αρχές της επιείκειας και της ανοχής σε περίπτωση αναξίου λόγου παραβάσεων ή να είναι ιδιαίτερα αυστηροί, την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης και γενικά τις αρχές του πειθαρχικού δικαίου της επιχείρησης. Η διαφάνεια, εφόσον περιλαμβάνεται στον χαρακτήρα της επιχείρησης και λειτουργεί ικανοποιητικά, αφορά την ύπαρξη επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές, την ποιότητα των χρηματοοικονομικών και λογιστικών πληροφοριών και τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής εσωτερικού ελέγχου. Η εταιρική κουλτούρα απεικονίζεται συνήθως στους κανονισμούς της επιχείρησης και προς τα έξω στα δελτία τύπου και την ιστοσελίδα της (ιδιαίτερα στα κεφάλαια αποστολή (mission), στόχοι (goals) και οργάνωση (organisation).Προσθήκη νέας απάντησης