Τι είναι Core principles for systematically important payment systems;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Core principles for systematically important payment systems;

Απαντήσεις

Βασικές αρχές για τα συστημικά ενδιαφέροντα συστήματα πληρωμών (βλέπε όρο Systematically important payment systems). Είναι τα εξής δέκα ελάχιστα πρότυπα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων: 1) μία σταθερή νομική βάση σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες 2) κανόνες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν μία καθαρή αντίληψη των σχετικών κινδύνων 3) σαφείς διαδικασίες για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας και από τους χειριστές του συστήματος και από τους συμμετέχοντες 4) πρόβλεψη για ταχύ τελικό διακανονισμό την ημερομηνία αξίας 5) στην περίπτωση των συστημάτων καθαρού πολυμερούς διακανονισμού, η ικανότητα εξασφάλισης μιας έγκαιρης ολοκλήρωσης του καθημερινού διακανονισμού εάν ο συμμετέχων με τη μεγαλύτερη μοναδιαία υποχρέωση διακανονισμού δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 6) η χρήση περιουσιακών στοιχείων για το διακανονισμό τα οποία αποτελούν απαιτήσεις επί της κεντρικής τράπεζας ή φέρουν μικρό ή μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας 7) μια υψηλού βαθμού αξιοπιστία ασφάλειας και λειτουργικότητας 8) πρακτικά και επαρκή μέσα διενέργειας πληρωμών 9) αντικειμενικά και διάφανα δημοσιεύσιμα κριτήρια συμμετοχής για ανοικτή πρόσβαση και 10) μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και διάφανη διαχείριση.Προσθήκη νέας απάντησης