Τι είναι CORBA;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει CORBA (Common Object Request Broker Architecture);

Απαντήσεις

Είναι ένα πρότυπο λογισμικό που εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ τμημάτων προγραμμάτων (objects) σε ένα δικτυακό περιβάλλον. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα προσδιορισμού διασύνδεσης IDL (Interface Definition Language) και το λογισμικό ORB (Object Request Broker) για τη διανομή των χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ενοποιημένης εφαρμογής.

• Η CORBA α) προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης υπολογιστών που χρησιμοποιούν διαφορετικό λειτουργικό σύστημα β) αυτοματοποιεί πολλές κοινές δραστηριότητες του προγραμματισμού για τη διασύνδεση διακομιστών (servers), πελατών (clients), βιβλιοθηκών (libraries) κλπ και γ) καθορίζει τις διασυνδέσεις APIs (Application Program Interfaces), το πρωτόκολλο επικοινωνίας και τα πληροφορικά πρότυπα τμημάτων προγραμμάτων και υπηρεσιών (object/service information models).

• Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η αρχιτεκτονική CORBA στους διακομιστές (servers) διότι επιτρέπει τη δικτυακή επικοινωνία με πολλούς πελάτες (clients), σε υψηλές ταχύτητες και με μεγάλη αξιοπιστία.

• Εάν εμφανισθεί στην οθόνη του Η/Υ η λέξη CORBA, σημαίνει ότι κάποιος εισήλθε στο σύστημα και προκάλεσε αποσύνδεση των δικτυακών εφαρμογών, π.χ οι προσωπικοί υπολογιστές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους servers. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες εξέρχονται του συστήματος και γίνεται επανεκκίνηση (restart) από τους τεχνικούς διαχειριστές σαν προσωρινή λύση μέχρι να ευρεθεί η αιτία και διορθωθεί οριστικά το πρόβλημα.Προσθήκη νέας απάντησης