Τι είναι Copenhagen criteria;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Copenhagen criteria;

Απαντήσεις

Copenhagen criteria σημαίνει κριτήρια της Κοπεγχάγης. Είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη ενός υποψήφιου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφασίσθηκαν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης (21 και 22 Ιουνίου 1993). Για να ενταχθεί ένα κράτος στην Ένωση πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) πολιτικό κριτήριο (political criterion): να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, να έχει εδραιώσει το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων

β) οικονομικό κριτήριο (economic criterion): να έχει λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και την ικανότητα να αντιμετωπίσει την πίεση του ανταγωνισμού και τις δυνάμεις της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

γ) κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire): να υιοθετεί τους κοινούς κανόνες, πρότυπα και πολιτικές που αποτελούν το σώμα της νομοθεσίας της Ε.Ε.Προσθήκη νέας απάντησης