Τι είναι Conversion;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Conversion;

Απαντήσεις

Conversion σημαίνει μετατροπή. Στην πληροφορική είναι η διαδικασία προσαρμογής των δεδομένων, τα οποία συνήθως τηρούνται σε μια βάση δεδομένων (data base), που χρησιμοποιούνται από μία έκδοση (version) ενός λογισμικού ώστε να καταστούν συμβατά (compatible) με την πλέον πρόσφατη έκδοση (version) του ιδίου πληροφορικού προϊόντος. Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και να αποφευχθούν τα λάθη της χειρώνακτης διαδικασίας, η μετατροπή, συνήθως, πραγματοποιείται μηχανικά (mechanical conversion) με τη χρήση ενός αριθμού μικρών αυτόματων λογισμικών (automatic scripts). Όταν δεν είναι δυνατή τεχνικά η πλήρης μηχανική μετατροπή, όπως στην περίπτωση που ορισμένα instruments απαιτούν πλήρη παραμετροποίηση (complete re-configuration), τότε είναι αναπόφευκτη και η ανθρώπινη παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή, που η μετατροπή γίνεται π.χ 70% μηχανικά και 30% χειρώνακτα, ομιλούμε περί μερικής μηχανικής μετατροπής (semi- mechanical conversion). Υπάρχουν και περιπτώσεις που ορισμένες περιοχές του λογισμικού έχουν αλλάξει τόσο πολύ ώστε απαιτούν εκτεταμένη παραμετροποίηση η οποία μπορεί να εκτελεσθεί μόνο μέσω χειρώνακτης μετατροπής (manual conversion).Προσθήκη νέας απάντησης