Τι είναι Convergence programmes;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Convergence programmes;

Απαντήσεις

Convergence programmes σημαίνει πρoγράμματα σύγκλισης. Είναι τα πρoγράμματα που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παρέκκλιση δηλαδή αυτά που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα το ευρώ. Περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμα κυβερνητικά σχέδια, παραδοχές και προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεταβλητών στην πορεία για την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης και ιδιαίτερα για τη δημοσιονομική εξυγίανση σε συνδυασμό με συναφή οικονομικά σενάρια. Καλύπτουν συνήθως την επόμενη τριετία στη διάρκεια της οποίας επικαιροποιούνται τακτικά. Εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή που υποβάλλουν εκθέσεις στο Συμβούλιο ECOFIN που είναι αρμόδιο για την τελική αξιολόγηση της σύγκλισης.Προσθήκη νέας απάντησης