Τι είναι Consumer Confidence, Eurozone;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Consumer Confidence, Eurozone;

Απαντήσεις





Είναι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης της ζώνης του ευρώ που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Παρέχει πληροφόρηση για τις προθέσεις των καταναλωτών σχετικά με τη δαπάνη και την αποταμίευση και για την άποψη αυτών για την παρούσα και τη μελλοντική κατάσταση. Πιο αναλυτικά, συλλέγονται απαντήσεις από 20.000 καταναλωτές της ζώνης του ευρώ για: 1) τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και τις εκτιμήσεις αυτών για το επόμενο δωδεκάμηνο 2) πως η γενική οικονομική κατάσταση στη χώρα τους άλλαξε το προηγούμενο δωδεκάμηνο και τις εκτιμήσεις αυτών για το επόμενο δωδεκάμηνο 3) τη γενική άποψη για την απασχόληση κατά τους επόμενους 12 μήνες 4) την τρέχουσα και τη μελλοντική για τους επόμενους 12 μήνες αποταμιευτική συμπεριφορά των νοικοκυριών 5) πως κρίνουν τη γενική οικονομική κατάσταση και εάν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να προβούν σε μεγάλες αγορές αγαθών. Ο μέσος όρος των απαντήσεων εξάγεται με συντελεστές βαρύτητας που υπολογίζονται σύμφωνα με τη συμβολή κάθε χώρας στη συνολική τελική ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη της Ευρωζώνης.



Προσθήκη νέας απάντησης