Τι είναι Condor spread;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Condor spread;

Απαντήσεις

Είναι η στρατηγική διαπραγμάτευσης παραγώγων προϊόντων που εφαρμόζεται κύρια στα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Συνδυάζει δύο put (δικαίωμα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) και δύο call options (δικαίωμα αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον) σε διαφορετικές τιμές εξάσκησης του δικαιώματος. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε μία μικρή κλίμακα μεταβλητότητας των τιμών και όταν αναμένεται στο μέλλον μία αύξηση της μεταβλητότητας αυτών, αφού επιτρέπει την καταβολή θετικών πληρωμών πάνω σε μία ευρεία σειρά συναλλακτικών τιμών του υποκειμένου μέσου σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Το διάγραμμα των πληρωμών ομοιάζει με σχήμα πτηνού εξ ου και το όνομα ‘κόνδορας’.Προσθήκη νέας απάντησης