Τι είναι Concentration risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Concentration risk;

Απαντήσεις

Concentration risk σημαίνει συγκεντρωτικός κίνδυνος. Είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει κάποιος ο οποίος επενδύει όλα τα χρηματικά του διαθέσιμα σε μία μόνο μετοχή ή άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή σε ένα μόνο ακίνητο ή σε μία μόνο επιχείρηση. Απαντάται επίσης στα χρηματοοικονομικά συγκροτήματα (financial conglomerates). Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) η έκθεση στον κίνδυνο αυτό αφορά επτά περιπτώσεις:

1) ιδιώτες αντισυμβαλλόμενους
2) ομάδες ιδιωτών αντισυμβαλλόμενων
3) αντισυμβαλλόμενους σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές
4) αντισυμβαλλόμενους στις βιομηχανίες
5) αντισυμβαλλόμενους σε προϊόντα
6) επιχειρηματικές υπηρεσίες – κλειδιά όπως στις υπηρεσίες υποστήριξης των συναλλαγών (back-office services) και
7) φυσικές καταστροφές. Στην τελευταία περίπτωση (σεισμοί, πλημμύρες, τυφώνες, πυρηνικά και εν γένει περιβαλλοντολογικά ατυχήματα) πρέπει να προστεθούν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας τις επικοινωνίες και άλλες δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες ζωτικού ενδιαφέροντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ιδιαίτερα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, αυτό το είδος του συγκεντρωτικού κινδύνου έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις και αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τους ενδιαφερόμενους και κύρια από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.Προσθήκη νέας απάντησης