Τι είναι Community Support Framework (CSF);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Community Support Framework (CSF);

Απαντήσεις

Community Support Framework (CSF) σημαίνει Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Καταρτίζεται από την Ε.Ε με βάση τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και καθορίζει την πολυετή διανομή των χορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το ΚΠΣ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσδιορίζει τις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί και στις οποίες πρέπει να συγκεντρωθεί η κοινοτική συνδρομή. Oι εισροές της Ελλάδας από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε – πλην των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, ΜΟΠ (βλέπε όρο Integrated Mediterranean Programmes, IMP) εντάχθηκαν στα εξής ΚΠΣ:

1989-1993: το 1ο ΚΠΣ ή 1ο πακέτο Ντελόρ ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ECU. Το

συνολικό κόστος των επιλεγέντων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής συνεισφοράς, ανερχόταν σε 14,3 δισεκατομμύρια ECU. Τα χρήματα δεν απορροφήθηκαν στο σύνολό τους και υπήρξε μεταφορά μέρους αυτών στο 2ο ΚΠΣ λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση έργων. Τα έργα αυτά αποκαλούνταν «έργα – γέφυρες» διότι δεν ολοκληρώνονταν στο χρόνο ισχύος του ΚΠΣ και το υπόλοιπο των πιστώσεων μεταφερόταν στο επόμενο ΚΠΣ προκειμένου να ολοκληρωθούν.

1994-1999: το 2ο ΚΠΣ ή 2ο πακέτο Ντελόρ ύψους 13,9 δισεκατομμυρίων ECU. Το

συνολικό κόστος των έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής συνεισφοράς, ανερχόταν σε 22,5 δισεκατομμύρια ECU. Απολογιστικά διατέθηκαν 14,333 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργήθηκαν 400.000 θέσεις εργασίας ενώ και πάλι με τη μέθοδο «έργα – γέφυρες» τα μη απορροφηθέντα ποσά μεταφέρθηκαν στο 3ο ΚΠΣ.

2000-2006: το 3ο ΚΠΣ με κοινοτική επιχορήγηση 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ και με εθνική

συμμετοχή (κράτους και ιδιωτών) 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη λήξη του είχαν απορροφηθεί μόνο 13,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2008, που λήγει η διετής παράταση απορρόφησης, θα πρέπει να έχουν εκταμιευθεί τα υπόλοιπα 9, 3 δισεκατομμύρια ευρώ (22,5 – 13,4) της κοινοτικής ενίσχυσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπογραφούν συμβάσεις και να ολοκληρωθούν έργα ύψους 2,27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 50% θα κατευθυνθούν σε «έργα – γέφυρες» με το 4ο ΚΠΣ δηλαδή σε έργα των οποίων η κατασκευή ξεκίνησε με το 3ο ΚΠΣ και θα ολοκληρωθούν με το 4ο ΚΠΣ. Τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν όχι σε δημόσια έργα αλλά σε δράσεις που παρουσιάζουν ταχύτερη απορροφητικότητα. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στα τέλη του 2006 το ποσοστό απορρόφησης πόρων από το 3ο ΚΠΣ έφθασε το 58%. Η απορρόφηση πόρων για τα τομεακά προγράμματα (υπουργείων) έφθασε το 57,7%, ενώ για τα περιφερειακά το 58,5%. Εξάλλου, οι νομικές δεσμεύσεις (υπογραφείσες συμβάσεις) έφθασαν στο 90% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Οι νομικές δεσμεύσεις καλύπτουν ένα ποσοστό 88,6% για τα τομεακά προγράμματα και 93,3% για τα περιφερειακά.

2007-2013: το 4ο ΚΠΣ με κοινοτική επιχορήγηση 20,101 δισεκατομμύρια ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης