Τι είναι Committee of the regions;


Στον οικονομικό τομέα, τι είναι Committee of the regions;

Απαντήσεις

Επιτροπή των Περιφερειών. Συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούμενο από αντιπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, οι περισσότεροι των οποίων εκλέγονται άμεσα (ή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ευθύνονται πολιτικώς έναντι μιας εκλεγμένης συνέλευσης).Tο όργανο συνέρχεται στις Βρυξέλλες σε πέντε ολομέλειες το χρόνο. Oι διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωτικές για πέντε κοινοτικές πολιτικές: εκπαίδευση, πολιτισμός, δημόσια υγεία, διευρωπαϊκά δίκτυα και περιφερειακή πολιτική. Μπορεί επίσης να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και για άλλες πολιτικές με δική της πρωτοβουλία και να τις γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πριν από τη λήψη των αποφάσεων.

● Τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών συμμετέχουν σε 6 εξειδικευμένες επιτροπές, αποστολή των οποίων είναι η προετοιμασία των συνόδων της ολομέλειας αυτής: 1) επιτροπή πολιτικής εδαφικής συνοχής (COTER) 2) επιτροπή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής (ECOS) 3) επιτροπή αειφόρου ανάπτυξης (DEVE) 4) επιτροπή πολιτισμού και παιδείας (EDUC) 5) επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης (CONST) 6) επιτροπή εξωτερικών σχέσεων (RELEX).

● Τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε εκπροσωπούνται στην Επιτροπή των Περιφερειών με 344 μέλη τα οποία κατανέμονται ως εξής:
24 μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο
21 μέλη: Ισπανία, Πολωνία
15 μέλη: Ρουμανία
12 μέλη: Bέλγιο, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία
9 μέλη: Δανία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιθουανία και Σλοβακία
7 μέλη: Eσθονία, Λετονία και Σλοβενία
6 μέλη: Λουξεμβούργο και Κύπρος
5 μέλη: ΜάλταΠροσθήκη νέας απάντησης