Τι είναι Comitology;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Comitology;

Απαντήσεις

Comitology είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία, επικουρείται από μία επιτροπή από αντιπροσώπους των κρατών μελών για την υιοθέτηση μέτρων εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Προσθήκη νέας απάντησης