Τι είναι Collateralised Loan Obligation (CLO);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Collateralised Loan Obligation (CLO);

Απαντήσεις

Collateralised Loan Obligation (CLO) = εγγυημένο δανειακό ομόλογο. Ένα ομόλογο του οποίου η αποπληρωμή είναι εγγυημένη (collateralised) από μία δεξαμενή εμπορικών ή προσωπικών δανείων του εκδότη. Ένας εξουσιοδοτημένος μεσολαβητής μεταφέρει το collateral σε μια εταιρία περιορισμένου σκοπού (Special Purpose Vehicle, SPV, βλέπε όρο) η οποία εισπράττει τις πληρωμές και τις αποδίδει στους δικαιούχους. Τα ομόλογα αυτής της κατηγορίας αποτελούν χρεόγραφα από τιτλοποίηση και εκδίδονται με σχήμα διαφόρων σειρών έκδοσης (tranches). Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα υποστηρίζουν την εξόφληση αυτής της μορφής χρεογράφου με το προϊόν της είσπραξης από την αποπληρωμή δανείων. Τα CLOs επιτρέπουν στις τράπεζες να μειώσουν τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις με την πώληση μεγάλων τμημάτων του εμπορικού τους χαρτοφυλακίου στις διεθνείς αγορές μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τους κινδύνους που συνδέονται με το δανεισμό.Προσθήκη νέας απάντησης