Τι είναι Collateral threshold;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Collateral threshold;

Απαντήσεις

Collateral threshold σημαίνει κατώφλι ασφάλειας.

Είναι το ποσό της συναλλαγής πάνω από το οποίο ενεργοποιείται το συμβατικό δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου να ζητήσει την παροχή ασφάλειας. Διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό του πιστωτικού κινδύνου που φέρει ο αντισυμβαλλόμενος. Για παράδειγμα, σε μία ανταλλαγή επιτοκίου (Interest Rate Swap, IRS) ή σε μία ανταλλαγή νομίσματος (Currency Swap, CS) ορίζεται ότι παροχή ασφάλειας (collateral) απαιτείται εάν το ποσό της συναλλαγής ή το συνολικό ποσό των επαναλαμβανόμενων εκκρεμών συναλλαγών υπερβεί τα 20.000 ευρώ εάν ο αντισυμβαλλόμενος έχει τύχει βαθμού πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit rating) ΑΑΑ έως ΑΑ και 10.000 ευρώ εάν το credit rating είναι Α+ έως Α.Προσθήκη νέας απάντησης