Τι είναι Collateral systems;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Collateral systems;

Απαντήσεις

Collateral systems σημαίνει συστήματα παροχής ασφαλειών (εγγυήσεων). Διακρίνουμε:

α) pooling system: σύστημα συγκέντρωσης των ασφαλειών, σύμφωνα με το οποίο οι αντισυμβαλλόμενοι ανοίγουν ένα λογαριασμό όπου καταθέτουν περιουσιακά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσουν σαν ασφάλεια στις συναλλαγές τους με την κεντρική τράπεζα

β) earmarking system: σύστημα εξειδίκευσης ασφαλειών όπου οι κεντρικές τράπεζες παρέχουν ρευστότητα έναντι περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχίζονται προς κάθε επί μέρους συναλλαγή.

Δηλαδή στο συγκεντρωτικό σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε ασφάλειες από τη δεξαμενή αυτών για μια συγκεκριμένη συναλλαγή ενώ στο σύστημα εξειδίκευσης χρησιμοποιείται μόνο συγκεκριμένη ασφάλεια.

 Προσθήκη νέας απάντησης