Τι είναι Collateral substitution;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Collateral substitution;

Απαντήσεις

Collateral substitution = υποκατάσταση ασφάλειας.

Επιτρέπεται στη διάρκεια του δανείου εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση. Πιο συνήθης περίπτωση είναι η αντικατάσταση ενός χρεογράφου που έχει δοθεί σαν εγγύηση από άλλο χρεόγραφο ίσης αξίας.Προσθήκη νέας απάντησης