Τι είναι Collateral;


Απαντήσεις

Collateral είναι η ασφάλεια ή εγγύηση. Στοιχεία ενεργητικού, όπως μετρητά (cash collateral), ομόλογα (bond collateral), μετοχές, δάνεια κλπ. που κατατίθενται σαν ενέχυρο για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων δανείων. Η εγγυοδότηση (cοllaterisation) είναι ένα μέτρο εξουδετέρωσης ή περιορισμού του κινδύνου. Απαιτείται από τις κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ για τις πράξεις παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση αποπληρωμής του δανείου το ενέχυρο επιστρέφεται στα πλαίσια της συμφωνίας επαναγοράς, ενώ στην περίπτωση μη επιστροφής του δανείου το collateral αποτελεί αντικείμενο πλειστηριασμού προκειμένου να ικανοποιηθεί ο δανειστής. Ειδικότερα σαν χρηματοοικονομική ασφάλεια (financial collateral) ορίζεται κάθε χρηματορροή μέσω της οποίας ασφαλίζεται μια χρηματοοικονομική συναλλαγή, είτε με δέσμευση είτε με μεταβίβαση της κυριότητας με στόχο να μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος.Προσθήκη νέας απάντησης