Τι είναι Clustering;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Clustering;

Απαντήσεις

Τεχνική συσπείρωσης Η/Υ. Όρος της πληροφορικής που σημαίνει τον συνδυασμό σε ένα κύριο H/Y ή διακομιστή (server) πολλών λειτουργικοτήτων ή η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων Η/Υ ή servers σε ένα σύνολο υπολογιστών για παράλληλη παραγωγή, αύξηση της ασφάλειας και της απόδοσης. Ένας ενιαίος διακομιστής cluster μπορεί να αποτελείται από δύο υποσυστήματα (sub-servers). Το ένα να υποστηρίζει τη βάση δεδομένων (database sub-server) και το άλλο τα υπόλοιπα προγράμματα (application sub- server). Σε περίπτωση που ο ένας sub-server τεθεί λόγω βλάβης εκτός λειτουργίας, η δραστηριότητα αυτού μεταφέρεται στον άλλο sub-server και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Δύο ή περισσότεροι υπολογιστές ή servers μπορούν επίσης να ενωθούν σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο όχι μόνο για λόγους ασφάλειας αλλά και για να προσδώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα στο ενιαίο σύστημα.Προσθήκη νέας απάντησης