Τι είναι Closed-end fund (CEF);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Closed-end fund (CEF);

Απαντήσεις

Closed-end fund (CEF) σημαίνει κλειστό επενδυτικό κεφάλαιο. Είναι μία εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με σταθερό κεφάλαιο. Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, οι επενδυτές συνήθως δεν κατέχουν μερίδια του χαρτοφυλακίου αλλά μετοχές της εταιρίας που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο. Επιπρόσθετα, το CEF δεν είναι υποχρεωμένο να εξαγοράσει τη συμμετοχή των επενδυτών όταν οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση ρευστοποίησης. Σε ορισμένες χώρες, δεν επιτρέπεται η διανομή της συμμετοχής σε ένα CEF με δημόσια προσφορά. Στην περίπτωση που υφίσταται σχετική δευτερογενής αγορά, οι επενδυτές μπορούν να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή.Προσθήκη νέας απάντησης