Τι είναι Clearing House;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Clearing House;

Απαντήσεις

Clearing House σημαίνει γραφείο συμψηφισμού. Ένας οργανισμός που εξασφαλίζει το συμψηφισμό των πιστωτικών και χρεωστικών θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Συνήθως, οι άμεσα συμμετέχοντες είναι πιστωτικά ιδρύματα ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχουν με έμμεσο τρόπο δηλαδή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα γραφείο συμψηφισμού έχει σαν αντικείμενο το συμψηφισμό θέσεων από εντολές διακανονισμού επιταγών αλλά και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.Προσθήκη νέας απάντησης