Τι είναι Chief Technical Officer (CTO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Technical Officer (CTO);

Απαντήσεις

Είναι ο ανώτατος τεχνικός σύμβουλος της επιχείρησης. Είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της τεχνικής και πληροφοριακής υποδομής. Για το λόγο αυτό, εποπτεύει όχι μόνο την τεχνική υπηρεσία και τα τμήματα των μηχανών παραγωγής αλλά και τη διεύθυνση πληροφορικής της επιχείρησης. Επόμενα, το ανώτατο στέλεχος που είναι αρμόδιο για τα συστήματα πληροφορικής (Chief Information Officer) αναφέρεται σε αυτόν. Ο ίδιος λογοδοτεί και εισηγείται πολιτικές στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO). Ο ρόλος του CTO είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε εταιρίες νέων τεχνολογιών και σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα.Προσθήκη νέας απάντησης