Τι είναι Chief Information Officer (CIO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Information Officer (CIO);

Απαντήσεις

Είναι το ανώτατο στέλεχος αρμόδιο για τα συστήματα πληροφορικής μιας επιχείρησης. Αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO), και λαμβανομένης υπόψη του σημαντικού ρόλου της πληροφορικής στη σημερινή εποχή, συμπράττει μαζί του για την υποστήριξη και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Εξετάζει και αναλύει την υπάρχουσα δομή των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εισηγείται τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εφαρμογών σε νέα προϊόντα και λειτουργικότητες όπως την προώθηση των πωλήσεων και την επικοινωνιακή πολιτική εντάσσοντας τα πεδία αυτά στους γενικότερους στόχους της επιχείρησης και ιδιαίτερα στην αύξηση των κερδών αυτής. Στην πράξη αναθέτει συγκεκριμένα έργα πληροφορικής σε εξειδικευμένα στελέχη και εποπτεύει την πρόοδο των έργων, την τήρηση του προϋπολογισμού αυτών και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών. Παράλληλα, επιδιώκει με βάση πάντα τη σχέση κόστους – οφέλους την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό, εισηγείται την αύξηση των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου με τη βελτίωση του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης