Τι είναι Chief Executive Officer (CEO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Executive Officer (CEO);

Απαντήσεις

Είναι το το ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης με διοικητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ο όρος αναφέρεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο της εταιρίας ο οποίος εισηγείται τη στρατηγική διαχείρισης και είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες και την πορεία της εταιρίας. Σε ορισμένες μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς υπάρχουν δύο ξεχωριστά όργανα: ένα εκτελεστικό (executive board) για την καθημερινή διεξαγωγή των εργασιών και ένα εποπτικό (supervisory board) για ελεγκτικούς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή ο CEO προεδρεύει του executive board ενώ του supervisory board προεδρεύει άλλο πρόσωπο το οποίο ονoμάζεται chairman.

 Προσθήκη νέας απάντησης