Τι είναι Chief Compliance Officer (CCO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Compliance Officer (CCO);

Απαντήσεις

Είναι το ανώτατο στέλεχος υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους εποπτικούς και λογιστικούς κανόνες ή άλλους σχετικούς τομείς όπως π.χ τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης του βρώμικου χρήματος (money laundering) ή την αποφυγή πολιτικής αθέμιτου ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, μπορεί να είναι αρμόδιο και για τη συμμόρφωση των στελεχών και των υπαλλήλων με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης. Εποπτεύει ή συνεργάζεται με τα τμήματα εφαρμογής των κανονιστικών και εποπτικών διατάξεων και το τμήμα εσωτερικής επιθεώρησης της επιχείρησης. Αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της επιχείρησης (CEO) ή σε ορισμένες χώρες απ’ ευθείας στο διοικητικό συμβούλιο.Προσθήκη νέας απάντησης