Τι είναι Chief Analytics Officer (CAO);


Στον χώρο των επιχειρήσεων, τι σημαίνει ο όρος Chief Analytics Officer (CAO);

Απαντήσεις

Είναι ο ανώτατος αναλυτής. Είναι υπεύθυνος για την ανάλυση των οικονομικών, στατιστικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων ενός οργανισμού ή εταιρίας και αναφέρεται στο ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος (CEO). Ειδικότερα, εισηγείται την πολιτική για την υποδομή και την προοπτική της επιχείρησης και τις απαιτούμενες βελτιώσεις με βάση τη στατιστική ανάλυση, την πολιτική των πωλήσεων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τις καθημερινές συναλλαγές.Προσθήκη νέας απάντησης