Τι είναι CESR;


Στον οικονομικό τομέα, τι είναι Committee of European Securities Regulators (CESR);

Απαντήσεις

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Κινητών Αξιών. Συμβουλευτική επιτροπή που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά με την απόφασή της υπ’αριθμόν 2001/527/EC της 6ης Ιουνίου 2001 και στη συνέχεια με την απόφασή της υπ’αριθμόν 2009/176/EC της 23ης Ιανουαρίου 2009 με την οποία κατάργησε την προηγούμενη. Η νέα απόφαση στοχεύει να συμπληρώσει το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της συνεργασίας με τις εποπτικές τραπεζικές αρχές και τις εποπτικές αρχές ασφάλισης και επαγγελματικών συντάξεων και να εξασφαλίσει έγκαιρα τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (financial stability) μετά και την εμπειρία της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 - 2009. Συγκεκριμένα, προβλέπει τα εξής:

▪ η Επιτροπή (Committee of European Securities Regulators) συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ιδιαίτερα στην προετοιμασία σύνταξης σχεδίων μέτρων στον τομέα των κινητών αξιών (χρεογράφων, securities) και των χρηματοπιστωτικών συγκροτημάτων (financial conglomerates)

▪ η Επιτροπή συμβάλει στην κοινή και ενιαία εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων και προτύπων (non-binding guidelines, recommendations and standards)

▪ η Επιτροπή βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών στον τομέα των κινητών αξιών και ενθαρρύνει τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και προσεγγίσεων σε όλη την Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μεσολαβεί ή διευκολύνει τη μεσολάβηση (mediate or facilitate mediation) μεταξύ των εποπτικών αρχών σε περιπτώσεις που αφορούν τη σχετική νομοθεσία ή μετά από αίτημα εποπτικής αρχής, παρέχει γνώμες (opinions) στις εποπτικές αρχές, προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σε εμπιστευτική βάση, διευκολύνει την απονομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών και προωθεί τις καλύτερες πρακτικές, συμβάλει στην εξασφάλιση της επαρκούς και συνεπούς λειτουργίας των κολεγίων των εποπτών ιδιαίτερα μέσω της θέσπισης κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία των κολεγίων παρακολουθώντας τις πρακτικές των διαφόρων κολεγίων εποπτών και διαδίδοντας τις καλύτερες πρακτικές, συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και κοινών εποπτικών προτύπων αναφοράς και αναθεωρεί την πρακτική εφαρμογή των μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων και προτύπων

▪ η Επιτροπή εξετάζει τις εποπτικές πρακτικές των κρατών μελών και αξιολογεί τη σύγκλισή τους σε μία διαρκή βάση

▪ υποβάλει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο εκτιμήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μικροεποπτικές τάσεις, τους δυνητικούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τομέα των κινητών αξιών προτείνοντας προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα

▪ η Επιτροπή εξασφαλίζει την επαρκή κάλυψη των διατομεακών εξελίξεων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors)

▪ η Επιτροπή συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών εποπτικών πρακτικών στον τραπεζικό τομέα καθώς και διατομεακά σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων

▪ για το σκοπό, αυτό καθιερώνει τομεακά και διατομεακά εκπαιδευτικά προγράμματα, διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση αποσπάσεων, τις κοινές εποπτικές ομάδες και τις επιθεωρησιακές επισκέψεις και άλλα εργαλεία πολιτικής.

● Η Επιτροπή συγκροτείται από τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα των κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (UCITS, Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρούσα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και θα ορίζει ένα υψηλόβαθμο εκπρόσωπο για να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις.

● Η Eπιτροπή μπορεί να συμμετέχει στην Kοινή Επιτροπή για τα Χρηματοπιστωτικά Συγκροτήματα (Joint Committee on Financial Conglomerates).

● Η Επιτροπή εκλέγει ένα πρόεδρο μεταξύ των εκπροσώπων των αρμοδίων εποπτικών αρχών και μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες και παρατηρητές. Στις περιπτώσεις που στις συναντήσεις απαιτείται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν ένα εποπτευόμενο ίδρυμα, η συμμετοχή μπορεί να περιορίζεται στις εθνικές εποπτικές αρχές που εμπλέκονται άμεσα. Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδες εργασίας ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσκαλείται στις συνεδριάσεις αυτών σαν παρατηρητής.

● Η Επιτροπή καταρτίζει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το διαβιβάζει στο Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Η CEBS περιοδικά και τουλάχιστον ετήσια πληροφορεί το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

● Η Επιτροπή αποφασίζει με τη συναίνεση των μελών (by consensus). Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (qualified majority). Οι ψήφοι των εκπροσώπων των μελών θα ανταποκρίνονται στις ψήφους των κρατών μελών.Προσθήκη νέας απάντησης