Τι είναι Certificate of origin;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Certificate of origin;

Απαντήσεις

Certificate of origin = πιστοποιητικό καταγωγής.

Έγγραφο που πιστοποιεί την καταγωγή (τόπο κατασκευής) ενός εξαγόμενου προϊόντος. Ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής συνήθως είναι έγκυρο εάν εκδοθεί από ένα επίσημο οργανισμό όπως από ένα εμπορικό επιμελητήριο. Δύναται να εκδοθεί και από τον κατασκευαστή ή τον δικαιούχο αλλά στην περίπτωση αυτή απαιτείται θεώρηση αυτού από το εμπορικό επιμελητήριο.Προσθήκη νέας απάντησης