Τι είναι Certificate of Deposit (CD);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Certificate of Deposit (CD);

Απαντήσεις

Certificate of Deposit σημαίνει πιστοποιητικό καταθέσεων. Ένα μέσο της αγοράς χρήματος εκδιδόμενο από τράπεζα. Πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσό έχει κατατεθεί σε τράπεζα για μια ορισμένη διάρκεια και με ορισμένο επιτόκιο. Διαφέρει από τις κοινές προθεσμιακές καταθέσεις διότι, συνήθως, είναι διαπραγματεύσιμο σε δευτερογενή αγορά και παρέχει μεγαλύτερη ρευστότητα. Εάν προεξοφληθεί σε τράπεζα, επιβάλλεται επιτόκιο ποινής. Επί του τίτλου αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η διάρκεια αυτού, που είναι συνήθως 1 έως 12 μήνες και το επιτόκιο. Φέρει μικρό κίνδυνο αλλά και μέτρια απόδοση διότι το επιτόκιο είναι περίπου ίδιο και πολλές φορές μικρότερο αυτού της αγοράς χρήματος. Είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν με το οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αντλούν ρευστότητα από χρήματα που θα κατευθύνονταν σε άλλους τίτλους. Διακρίνουμε και τα εξής είδη πιστοποιητικών καταθέσεων:

● Bull CD = πιστοποιητικό καταθέσεων που πληρώνει στον κάτοχο ένα ειδικό ποσοστό της αύξησης της απόδοσης που υπολογίζεται επί ενός καθορισμένου δείκτη της αγοράς ενώ παράλληλα εγγυάται μία ελάχιστη απόδοση.

● Brokerage or brokered CD = πιστοποιητικό καταθέσεων μεγάλου ποσού που πωλείται από μία τράπεζα σε εταιρία διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια ο διαμεσολαβητής (broker), που ενεργεί συνήθως για λογαριασμό μεγάλων θεσμικών επενδυτών, το διασπά σε μικρότερα ποσά και το πωλεί στους πελάτες του. Συνήθως, το πιστοποιητικό αυτό φέρει επιτόκιο που είναι ανώτερο κατά 1% του επιτοκίου της αγοράς

● Domestic CD = εγχώριο πιστοποιητικό καταθέσεων. Εκδίδεται σε μια χώρα από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

● Euro CD = εκδίδεται έξω από μία χώρα αλλά είναι εκφρασμένο στο νόμισμα της χώρας η τράπεζα της οποίας το εκδίδει. Και ενώ τα εγχώρια και τα ξένα πιστοποιητικά καταθέσεων υπόκεινται στους κανονισμούς της χώρας όπου εκδίδονται, στα Euro CDs δεν συμβαίνει αυτό. Ιστορικά τα Euro CDs προσφέρουν ελαφρά ανώτερο επιτόκιο.

● Eurodollar CD = πιστοποιητικό καταθέσεων σε ευρωδολάρια. Εκδίδονται από ξένες τράπεζες κύρια στο Λονδίνο σε δολάρια ΗΠΑ. Συνήθως, έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο από τα εγχώρια CSs και διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμα με λήξη μέχρι ένα έτος και μεσοπρόθεσμα με λήξη άνω του έτους. Τα τελευταία υποδιαιρούνται σε tap CSs που διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά όπως τα βραχυπρόθεσμα και σε tranche CSs που αφορούν οργανωμένες εκδόσεις και συνδέουν την αγορά ευρωομολόγων και ευρωδολαρίων.

● Foreign CD = ξένο CD. Εκδίδεται σε μια χώρα από ένα εγχώριο υποκατάστημα ξένης τράπεζας. Για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό καταθέσεων που εκδίδεται από ένα υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην αγορά της Νέας Υόρκης (Yankee CD).

● Jumbo CD = πιστοποιητικό καταθέσεων με ελάχιστο ποσό ονομαστικής αξίας 90.000 δολαρίων. Συνήθως, αγοράζεται και πωλείται από τράπεζες, ταμεία συντάξεων, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικές εταιρίες.Συνήθως φέρει μεγαλύτερο επιτόκιο από τα απλά CDs.

● Negotiable CD = διαπραγματεύσιμο πιστοποιητικό καταθέσεων. Ένα CD μεγάλου ονομαστικού ποσού, συνήθως πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, που αγοράζεται από θεσμικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν τα διαθέσιμα αυτών σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Είναι στον κομιστή και διαπραγματεύεται στη δευτερογενή αγορά.

● Lock – up CD = κλειδωμένο ή μη διαπραγματεύσιμο CD. Είναι ένα πιστοποιητικό καταθέσεων που εκδίδεται με τη σιωπηρή συναίνεση ότι ο αγοραστής δεν θα το διαπραγματευθεί και θα το πωλήσει. Όταν ο εκδότης είναι τράπεζα, συνήθως επιμένει να φυλάξει αυτή το πιστοποιητικό ώστε να τηρηθεί η ανωτέρω σιωπηρή συμφωνία μεταξύ εκδότη και αγοραστή.

● Term CD = προθεσμιακό πιστοποιητικό καταθέσεων. Απαντάται κύρια στις ΗΠΑ και έχει διάρκεια λήξης πάνω από ένα έτος.

● Variable - rate CD = πιστοποιητικό καταθέσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Πρόκειται για CD βραχυπρόθεσμης λήξης που πληρώνει περιοδικά επιτόκιο σε κυλιόμενες ημερομηνίες (on roll dates) κατά τις οποίες η τιμή του κουπονιού προσαρμόζεται με βάση ένα δείκτη για να αντανακλά την τιμή της αγοράς εκείνη τη στιγμή.Προσθήκη νέας απάντησης