Τι είναι Central Securities Depository (CSD);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Central Securities Depository (CSD);

Απαντήσεις

CSD σημαίνει κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Εταιρία που φυλάσσει και διαχειρίζεται χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πελατών, τηρεί λογαριασμούς τίτλων και διευκολύνει τις συναλλαγές επί τίτλων συνήθως χωρίς τη φυσική μεταβίβαση αυτών. Ιδιαίτερα, διεκπεραιώνει τις πράξεις παροχής ασφάλειας (collateral) για τις πιστοδοτικές πράξεις των κεντρικών τραπεζών ενώ εκτός από τις υπηρεσίες θεματοφύλακα μπορεί να εκτελεί και συμψηφισμό και διακανονισμό χρεογράφων. Συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση της ακεραιότητας της εκδόσεως τίτλων. Οι τίτλοι μπορεί να τηρούνται είτε σε υλική μορφή αλλά να ακινητοποιούνται ή σε άυλη μορφή δηλαδή σε ηλεκτρονικές εγγραφές.Προσθήκη νέας απάντησης