Τι είναι Central bank independence;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Central bank independence;

Απαντήσεις

Είναι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) είχαν υποχρέωση μέχρι το Μάιο του 1998 και τα μελλοντικά υποψήφια κράτη μέλη πριν την είσοδό τους στην Ε.Ε να έχουν κατοχυρώσει νομικά την ανεξαρτησία της εθνικής τους κεντρικής τράπεζας που διακρίνεται σε:

◙ institutional independence (θεσμική ανεξαρτησία): η εθνική κυβέρνηση και καμία αρχή του κράτους μέλους ή της Ε.Ε δεν μπορεί να δίνει οδηγίες ή να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τις κεντρικές τράπεζες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που περιγράφονται στο Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (διαμόρφωση και άσκηση της νομισματικής πολιτικής, διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, διαχείριση ενός μέρους των επισήμων συναλλαγματικών διαθεσίμων των κρατών μελών, προώθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών, εκτύπωση τραπεζογραμματίων ευρώ, όγκος των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ). Πιο αναλυτικά, στην έννοια της θεσμικής ανεξαρτησίας περιλαμβάνεται η απαγόρευση α) της παροχής υποδείξεων β) της έγκρισης, αναστολής, ακύρωσης ή αναβολής αποφάσεων γ) της λογοκρισίας αποφάσεων για νομικούς λόγους δ) της συμμετοχής τρίτων στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕθνΚΤ με δικαίωμα ψήφου ε) των εκ των προτέρων διαβουλεύσεων σχετικά με τις αποφάσεις της ΕθνΚΤ. Επίσης, αναφορικά με την απαλλαγή των οργάνων λήψης των αποφάσεων των ΕθνΚΤ από κάθε ευθύνη πρέπει οι σχετικές ρυθμίσεις να περιέχουν ρήτρες που να διασφαλίζουν ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων σχετικών με τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος

◙ personal independence (προσωπική ανεξαρτησία): ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα μέλη των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την άσκηση των δραστηριοτήτων του ΕΣΚΤ (π.χ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής) έχουν μία μόνιμη θητεία τουλάχιστον πέντε ετών. Δεν μπορεί να απολυθούν παρά μόνο εάν δεν μπορούν να ασκήσουν για λόγους υγείας για μεγάλο διάστημα τα καθήκοντά τους ή εάν υπέπεσαν σε σοβαρό παράπτωμα (serious misconduct). Για τον δικαστικό έλεγχο της ορθότητας των λόγων παύσης, υφίσταται δικαίωμα του Διοικητή και κατ’ επέκταση κάθε θιγόμενου μέλους όπως προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

◙ functional independence (λειτουργική ανεξαρτησία): οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στο τρίτο στάδιο της OΝΕ λειτουργούν σε ένα πλαίσιο του οποίου οι σκοποί προσδιορίζονται από τη Συνθήκη και ιδιαίτερα με κύριο στόχο τη σταθερότητα των τιμών που πρέπει να προσδιορίζεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου. Ο πρωταρχικός σκοπός της σταθερότητας των τιμών εξυπηρετείται καλύτερα από ένα πλήρως ανεξάρτητο ίδρυμα με επακριβώς καθορισμένη αποστολή

◙ financial independence (οικονομική ανεξαρτησία): οι εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να έχουν τους απαραίτητους πόρους 1) για να εκτελούν τα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο ΕΣΚΤ όπως π.χ να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και να προβαίνουν σε περαιτέρω μεταβιβάσεις (further calls) συναλλαγματικών διαθεσίμων προς την ΕΚΤ ή σε περίπτωση ζημιών της ΕΚΤ που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το γενικό αποθεματικό της, η ζημία να μπορεί να καλυφθεί με συμψηφισμό προς το νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ 2) για να καλύπτουν τους μισθούς των υπαλλήλων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα. Οι ΕθνΚΤ πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους που αφορούν όχι μόνο το ΕΣΚΤ και το Ευρωσύστημα αλλά και τα εθνικά τους καθήκοντα δηλαδή το κόστος των δραστηριοτήτων και εργασιών που δεν συνδέονται με τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος.Προσθήκη νέας απάντησης