Τι είναι Central Bank Gold Agreement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Central Bank Gold Agreement;

Απαντήσεις

Συμφωνία των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό. 1999 – 2004: η πρώτη συμφωνία, που είναι γνωστή και σαν Washington Agreement on Gold, WAG, προέβλεπε ότι οι κεντρικές τράπεζες παγώνουν τις πωλήσεις χρυσού στα επίπεδα της 26 Σεπτεμβρίου 1999 για πέντε χρόνια δηλαδή μέχρι την 26.9.2004. Υπογράφηκε 1) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις εξής εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης: 2) Oesterreichische Nationalbank 3) Banca d'Italia 4) Banque de France 5) Banco do Portugal 6) Schweizerische Nationalbank 7) Banque Nationale de Belgique 8) Banque centrale du Luxembourg 9) Deutsche Bundesbank 10) Banco de España 11) Bank of England 12) Suomen Pankki 13) De Nederlandsche Bank 14) Central Bank of Ireland (μετονομασθείσα από 1ης Μαίου 2003 σε Central Bank and Financial Services Authority of Ireland) 15) Sveriges Riksbank. Την επόμενη ημέρα, η Ιαπωνία εξέφρασε την πρόθεσή της να ακολουθήσει τη WAG ενώ αργότερα σε παρόμοια δήλωση προθέσεων προέβησαν και οι ΗΠΑ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορούσε να πωλήσει χρυσό μόνο μετά από έγκριση του 85% των συνολικών ψήφων του Εκτελεστικού της Συμβουλίου που σήμαινε πρακτικά ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto). Αναλυτικότερα η συμφωνία προέβλεπε:

● ο χρυσός θα παραμείνει ως ένα ουσιαστικό στοιχείο των παγκόσμιων νομισματικών διαθεσίμων

● οι συμβαλλόμενοι δεν θα ενεργούν στην αγορά σαν πωλητές με εξαίρεση τις ήδη αποφασισθείσες πωλήσεις

● οι πωλήσεις χρυσού, που έχουν ήδη αποφασισθεί, θα υλοποιηθούν με βάση ένα συμφωνηθέν πρόγραμμα πωλήσεων τα επόμενα πέντε έτη. Οι ετήσιες πωλήσεις δεν θα υπερβαίνουν περίπου τους 400 τόνους κατά κεντρική τράπεζα και οι συνολικές πωλήσεις στη διάρκεια της πενταετίας τους 2.000 τόνους κατά κεντρική τράπεζα

● οι κεντρικές τράπεζες που υπογράφουν τη συμφωνία, δεσμεύονται ότι δεν θα επεκτείνουν τις μισθώσεις χρυσού (gold leasings) και τη χρήση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού (gold futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης χρυσού (gold options)

● αυτή η συμφωνία των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό, θα αναθεωρείτο μετά από πέντε έτη.

2004 – 2009: τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2004, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 14 άλλες κεντρικές τράπεζες ανήγγειλαν την ανανέωση της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό για άλλα πέντε χρόνια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 27 Σεπτεμβρίου 2004. Στη νέα συμφωνία δεν μετείχε η Τράπεζα της Αγγλίας, προσχώρησε όμως η Τράπεζα της Ελλάδος. Την 22.2.2006 ανακοινώθηκε ότι η Σλοβενία προσχώρησε στη συμφωνία της 8.3.2004. Την 25.1.2008 ανακοινώθηκε ότι στη συμφωνία προσχώρησαν οι κεντρικές τράπεζες της Κύπρου και της Μάλτας. Επόμενα, από τον Ιανουάριο του 2008 μετείχαν στη συμφωνία της 8 Μαρτίου 2004 οι εξής κεντρικές τράπεζες: European Central Bank, Banka Slovenije, Banca d’Italia, Banco de España, Banco de Portugal, Τράπεζα της Ελλάδος, Banque centrale du Luxembourg, Banque de France, Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Suomen Pankki, Schweizerische Nationalbank, Sveriges Riksbank.

Η συμφωνία αυτή ήταν παρόμοια με τη συμφωνία του 1999 με τις ακόλουθες διαφορές:

● το ανώτατο ετήσιο επίπεδο των πωλήσεων χρυσού κατά κεντρική τράπεζα αυξήθηκε από 400 σε 500 τόνους

● το ανώτατο επίπεδο των πωλήσεων χρυσού κατά κεντρική τράπεζα στη διάρκεια της πενταετίας αυξήθηκε από 2.000 σε 2.500 τόνους.

Οι τροποποιήσεις αυτές κρίθηκαν φυσιολογικές λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της αγοράς χρυσού από το 1999 και εξής. Στα πλαίσια της Συμφωνίας της 27.9.2004, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την 31.3.2006 ότι κατά τον πρώτο χρόνο ισχύος της Συμφωνίας (27.9.2004 έως 26.9.2005 πώλησε 57 τόνους χρυσού.Προσθήκη νέας απάντησης