Τι είναι Ceiling;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ceiling;

Απαντήσεις

Ceiling σημαίνει οροφή. Στη χρηματοοικονομική έχει διάφορες έννοιες:

● interest rate ceiling = το ανώτατο επιτόκιο που μπορεί να επιβαρύνει ένα ενυπόθηκο ομόλογο με προσαρμοζόμενο επιτόκιο (adjustable rate mortgage, ARM)

● exchange rate ceiling = το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο μπορεί να ανέλθει η ισοτιμία ενός εθνικού νομίσματος λόγω κανονιστικών διατάξεων της κυβέρνησης σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενων ισοτιμιών

● loan legal maximum interest rate = το ανώτατο επιτρεπόμενο νόμιμο επιτόκιο για ορισμένες κατηγορίες δανείων σε ένα καθεστώς διοικητικά καθοριζομένων επιτοκίων.Προσθήκη νέας απάντησης