Τι είναι CEBS;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Committee of European Banking Supervisors (CEBS);

Απαντήσεις

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας.

Συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 2004/5/EC απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2003. Έχει έδρα το Λονδίνο και αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ε.Ε που ασκούν καθήκοντα εποπτείας του πιστωτικού συστήματος β) τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ε.Ε που δεν ασκούν τα παραπάνω καθήκοντα αλλά συνεργάζονται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στη βάση συγκεκριμένων και μεμoνωμένων εποπτικών αρμοδιοτήτων ή/και επιτηρούν και εξασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (financial stability) που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης εποπτείας γ) τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε χώρες που αυτή η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί στις κεντρικές τράπεζες. Η σύσταση της Επιτροπής επιβλήθηκε από την αναγκαιότητα συντονισμού των διαφόρων εποπτικών αρχών που υφίστανται στην Ε.Ε (κεντρικές τράπεζες, ανεξάρτητες αρχές) τις οποίες δεν μπορούσε να καλύψει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών που αποτελείται μόνο από κεντρικές τράπεζες. Η CEBS: 1) συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε μετά από αίτημα αυτής ή με δική της πρωτοβουλία ιδιαίτερα αναφορικά με την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων 2) συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή των Οδηγιών και τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των κρατών μελών της Ε.Ε 3) προάγει τη συνεργασία στον εποπτικό τομέα κύρια μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και προτάσεων για τη βελτίωση των εποπτικών κανόνων. Η CEBS δημοσιεύει πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές τραπεζικής εποπτείας μετά από διαβουλεύσεις με τα μέλη της, έρευνες και γνωμοδοτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κείμενα διαβουλεύσεων όπως για την προσομοίωση καταστάσεων κρίσης (stress testing) και την ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (standards on outsourcing).

● Την 23 Ιανουαρίου 2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2009/78 EC Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εγκαθίδρυση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Commission Decision of 23 January 2009 establishing the Committee of European Banking Supervisors) που αντικατέστησε την υπ’ αριθμόν 2004/5/EC απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα απόφαση στοχεύει να συμπληρώσει το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της συνεργασίας με τις εποπτικές τραπεζικές αρχές και τις εποπτικές αρχές των αγορών κινητών αξιών και ασφάλισης και επαγγελματικών συντάξεων και να εξασφαλίσει έγκαιρα τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (financial stability) μετά και την εμπειρία της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 - 2009. Συγκεκριμένα, προβλέπει τα εξής:

▪ η CEBS συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) ιδιαίτερα στην προετοιμασία σύνταξης σχεδίων μέτρων στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων και των χρηματοπιστωτικών συγκροτημάτων (financial conglomerates)
▪ η CEBS συμβάλει στην κοινή και ενιαία εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων και προτύπων (non-binding guidelines, recommendations and standards)

▪ η CEBS βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών και ενθαρρύνει τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και προσεγγίσεων σε όλη την Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, η CEBS μεσολαβεί ή διευκολύνει τη μεσολάβηση (mediate or facilitate mediation) μεταξύ των εποπτικών αρχών σε περιπτώσεις που αφορούν τη σχετική νομοθεσία ή μετά από αίτημα εποπτικής αρχής, παρέχει γνώμες (opinions) στις εποπτικές αρχές, προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σε εμπιστευτική βάση, διευκολύνει την απονομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών και προωθεί τις καλύτερες πρακτικές, συμβάλει στην εξασφάλιση της επαρκούς και συνεπούς λειτουργίας των κολεγίων των εποπτών ιδιαίτερα μέσω της θέσπισης κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία των κολεγίων παρακολουθώντας τις πρακτικές των διαφόρων κολεγίων εποπτών και διαδίδοντας τις καλύτερες πρακτικές, συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και κοινών εποπτικών προτύπων αναφοράς και αναθεωρεί την πρακτική εφαρμογή των μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων και προτύπων

▪ η CEBS εξετάζει τις εποπτικές πρακτικές των κρατών μελών και αξιολογεί τη σύγκλισή τους σε μία διαρκή βάση
▪ υποβάλει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο εκτιμήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μικροεποπτικές τάσεις, τους δυνητικούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα προτείνοντας προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα

▪ η CEBS εξασφαλίζει την επαρκή κάλυψη των διατομεακών εξελίξεων, των κινδύνων και των τρωτών σημείων σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Committee of European Securities Regulators), την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) και την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (Banking Supervision Committee (BSC) of the European System of Central Banks)

▪ η CEBS συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών εποπτικών πρακτικών στον τραπεζικό τομέα καθώς και διατομεακά σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων

▪ για το σκοπό αυτό, καθιερώνει τομεακά και διατομεακά εκπαιδευτικά προγράμματα, διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση αποσπάσεων, τις κοινές εποπτικές ομάδες και τις επιθεωρησιακές επισκέψεις και άλλα εργαλεία πολιτικής.

● Η CEBS συνεργάζεται στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών συγκροτημάτων (financial conglomerates) με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) σε μια Κοινή Επιτροπή για τα Χρηματοπιστωτικά Συγκροτήματα (Joint Committee on Financial Conglomerates).

● Η CEBS συγκροτείται από τις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες που ασκούν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες που δεν εμπλέκονται άμεσα στην εποπτεία συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρούσα στις συνεδριάσεις της CEBS και θα ορίζει ένα υψηλόβαθμο εκπρόσωπο για να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις.

● Η CEBS εκλέγει ένα πρόεδρο μεταξύ των εκπροσώπων των αρμοδίων εποπτικών αρχών και μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες και παρατηρητές. Στις περιπτώσεις που στις συναντήσεις απαιτείται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν ένα εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα, η συμμετοχή μπορεί να περιορίζεται στις εθνικές εποπτικές αρχές που εμπλέκονται άμεσα και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες που ασκούν τη συγκεκριμένη εποπτεία. Η CEBS συγκροτεί ομάδες εργασίας ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσκαλείται στις συνεδριάσεις αυτών σαν παρατηρητής.

● Η CEBS καταρτίζει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και το διαβιβάζει στο Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Η CEBS περιοδικά και τουλάχιστον ετήσια πληροφορεί το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

● Η CEBS αποφασίζει με τη συναίνεση των μελών (by consensus). Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία (qualified majority). Οι ψήφοι των εκπροσώπων των μελών θα ανταποκρίνονται στις ψήφους των κρατών μελών.Προσθήκη νέας απάντησης