Τι είναι Cash management;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash management;

Απαντήσεις

Cash management είναι η διαχείριση ρευστών διαθεσίμων. Η ορθολογική μέθοδος είσπραξης και εξόφλησης απαιτήσεων, βραχυπρόθεσμου δανεισμού και παροχής δανείων από μία επιχείρηση ή ένα όμιλο επιχειρήσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών στα πλαίσια εξασφάλισης επαρκούς ταμειακής ρευστότητας. Τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων των μεγάλων κύρια εταιρειών αναλαμβάνουν τράπεζες που προσφέρουν μία ευρεία σειρά παραδοσιακών ή καινοτόμων υπηρεσιών.Προσθήκη νέας απάντησης