Τι είναι Cash flow;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash flow;

Απαντήσεις

Cash flow σημαίνει χρηματορροή. Η κίνηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου στο τέλος της οποίας εμφανίζεται το ποσό της αύξησης ή της μείωσης αυτών. Άλλως, είναι το ποσό των μετρητών που μία εταιρία κερδίζει ή χάνει στη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου και το οποίο προσαρμόζεται για κάθε προηγούμενη λογιστική εγγραφή που αφορά τόκους και άλλες συναλλαγές χωρίς μετρητά. Πιο απλά, είναι το καθαρό κέρδος πλέον των αποσβέσεων και των προμηθειών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο ή τα ποσά που εισέρχονται στο ταμείο ή εκταμιεύονται από αυτό. Στην επενδυτική πρακτική, αντιπροσωπεύει τα μικτά κέρδη, δηλαδή πριν να καταλογισθούν τα έξοδα και οι αποσβέσεις. Στις επενδύσεις εταιριών ακινήτων ή αμοιβαίων κεφαλαίων, η χρηματορροή είναι σημαντική διότι δείχνει την ικανότητα της εταιρίας να πληρώσει τα μερίσματα. Καθώς οι εισροές και εκροές δεν είναι ίσες, μία ανάλυση αυτών είναι απαραίτητη ιδιαίτερα για τις εταιρίες που είναι ευαίσθητες στις κυκλικές διακυμάνσεις ή υπόκεινται σε εξωτερικές επιδράσεις. Η αξία της χρηματορροής εξαρτάται από το μέγεθος των χρηματικών ποσών δηλαδή των εισπράξεων και των πληρωμών, από το πότε χρονικά πραγματοποιούνται αυτές, από το επιτόκιο αναγωγής στην παρούσα αξία που εμφανίζει τη διαχρονική αξία του χρήματος κάτω από συνθήκες μηδενικού κινδύνου και από το βαθμό κινδύνου που φέρει η χρηματορροή.Προσθήκη νέας απάντησης