Τι είναι Cash equivalents;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash equivalents;

Απαντήσεις

Cash equivalents σημαίνει ισοδύναμα με μετρητά. Είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν μια ασφαλή επένδυση και μπορούν να μετατραπούν αμέσως σε μετρητά. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταθέσεις όψεως, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου σε πρώτη ζήτηση, τα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου που είναι διαπραγματεύσιμα σε μία οργανωμένη ή μη αγορά και έχουν λήξη που δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες.Προσθήκη νέας απάντησης