Τι είναι Cash and economic approach;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash and economic approach;

Απαντήσεις

Cash and economic approach σημαίνει ταμειακή και οικονομική προσέγγιση.

Cash or value date or settlement approach είναι η μέθοδος κατά την οποία τα λογιστικά γεγονότα καταχωρούνται την ημερομηνία διακανονισμού, π.χ μία συναλλαγή spot θα καταχωρηθεί δύο ημέρες μετά την ημερομηνία σύναψης αυτής.

Economic or trade date approach είναι η μέθοδος σύμφωνα με την οποία οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται την ημερομηνία της συναλλαγής, ώστε η καταγραφή των γεγονότων που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους σχετικούς κινδύνους να παρουσιάζει νωρίτερα την ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ακολούθησε μεταβατικά την ταμειακή προσέγγιση αλλά υιοθέτησε από 1.1.2007 την οικονομική προσέγγιση, υποχρεωτικά για τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα και προαιρετικά για τις συναλλαγές σε ευρώ.Προσθήκη νέας απάντησης