Τι είναι Cash and carry;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Cash and carry;

Απαντήσεις

Εφαρμόζεται στα παράγωγα προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός μιας θέσης long σε μία μετοχή, ένα δείκτη ή εμπόρευμα και μιας θέσης short στο υποκείμενο μέσο (underlying instrument) ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (future) που συνεπάγεται ένα κόστος στη θέση long. Άλλως, η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σήμερα και ταυτόχρονα η πώληση ενός future επί του ιδίου στοιχείου. Μία αντίστροφη συναλλαγή είναι δυνατή με την πώληση του στοιχείου και την αγορά ενός future επί του ιδίου περιουσιακού στοιχείου.

 Προσθήκη νέας απάντησης