Τι είναι Card Payment Scheme (CPS);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Card Payment Scheme (CPS);

Απαντήσεις

Card Payment Scheme (CPS) σημαίνει σχήμα πληρωμών μέσω κάρτας. Είναι ένα σύνολο διαδικαστικών λειτουργιών, ρυθμίσεων και μηχανισμών που παρέχει στον κάτοχο μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας την ευχέρεια να πραγματοποιήσει μία συναλλαγή πληρωμής ή και ανάληψη μετρητών με ένα τρίτο μέρος άλλο από τον εκδότη της κάρτας. Οι κεντρικές τράπεζες οι οποίες ασκούν την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών (oversight of payment systems) ελέγχουν όλο τον κύκλο της πληρωμής δηλαδή τη φάση της συναλλαγής περιλαμβανομένης της κατασκευής των μέσων πληρωμής και της επεξεργασίας των δεδομένων, και τη φάση του συμψηφισμού και διακανονισμού.Προσθήκη νέας απάντησης