Τι είναι Capacity utilisation rate;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Capacity utilisation rate;

Απαντήσεις

Capacity utilisation rate είναι το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Είναι το ποσοστό της χρήσης της βιομηχανικής υποδομής και γενικά των εργοστασίων και του εξοπλισμού μιας οικονομίας για την παραγωγή μια δεδομένη χρονική στιγμή. Υπολογίζεται σαν το ποσοστό του παρόντος προϊόντος (actual output) σε σχέση με το προϊόν που μπορεί να παραχθεί (potential output). Συνήθως, μια σημαντική μείωση αυτού του ποσοστού υποδηλώνει ότι η οικονομία επιβραδύνεται ενώ μια αξιόλογη αύξηση αυτού σημαίνει ότι η οικονομία συνεχίζει να επεκτείνεται. Ένας μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 85%, υποδηλώνει την πιθανή εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων. Εάν μειωθεί γύρω στο 70% σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται φαινόμενα ύφεσης.Προσθήκη νέας απάντησης