Τι είναι CAM (Computer-Aided Manufacturing);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος CAM (Computer-Aided Manufacturing);

Απαντήσεις

CAM είναι η βιομηχανική παραγωγή με τη βοήθεια Η/Υ. Η χρησιμοποίηση υπολογιστών και η συνεργασία τους με τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την αυτοματοποίηση όλων των σταδίων της βιομηχανικής παραγωγής όπως τον αυτόματο υπολογισμό των παραγγελιών πρώτων υλών, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, την οργάνωση και τον έλεγχο της αλυσίδας παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων και την οργάνωση και παρακολούθηση των πωλήσεων.

 Προσθήκη νέας απάντησης