Τι είναι Callable bond, callable deposit and callable interest-rate swap;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Callable bond, callable deposit and callable interest-rate swap;

Απαντήσεις

Είναι το ανακλητό ομόλογο, ανακλητή κατάθεση ή ανακλητή συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων. Κατά την έκδοση ενός ομολόγου, ο εκδότης ανακοινώνει ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει αυτό, δηλαδή να το εξοφλήσει πρόωρα πριν τη λήξη του. Ρήτρα ανάκλησης μπορεί να υπάρχει και σε μια προθεσμιακή κατάθεση όπου το επιτόκιο είναι μεταβλητό και προσδιορίζεται σαν ένα επί πλέον ποσοστό ενός δείκτη π.χ του Libor ή του Euribor. Εάν τα επιτόκια της αγοράς μειωθούν πολύ τότε είναι πολύ πιθανόν να γίνει προσφυγή στη ρήτρα ανάκλησης και ο πελάτης να λάβει το αρχικό του κεφάλαιο, εφόσον υπάρχει ρήτρα εξασφάλισης του κεφαλαίου, και τους τόκους μέχρι την ημερομηνία της ανάκλησης. Σε μία ανακλητή συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (callable interest-rate swap) ο αντισυμβαλλόμενος που πληρώνει με σταθερό επιτόκιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήξη της, σε μία ή περισσότερες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της ισχύος της, εάν τα επιτόκια μειωθούν.Προσθήκη νέας απάντησης