Τι είναι Call premium;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Call premium;

Απαντήσεις

Call premium λέγεται μία τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας ενός ομολόγου ή μιας προνομιούχου μετοχής που μπορεί να καταβληθεί στους κομιστές πριν από τη λήξη των ανωτέρω τίτλων για την πρόωρη αποπληρωμή αυτών.Προσθήκη νέας απάντησης