Τι είναι Byte;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Byte;

Απαντήσεις

Byte είναι μία μονάδα μέτρησης της μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα byte είναι ίσο με 8 bits. Tα πολλαπλάσια του byte είναι τα εξής:
● 1 kilobyte (KB) = 1.024 bytes
● 1 megabyte (MB) =1.024 kilobytes ή 1.048.576 bytes
● 1 gigabyte (GB) = 1.024 megabytes ή 1.073.741.824 bytes
● 1 terabyte (TB) = 1.024 gigabytes ή 1.099.511.627.776 bytes
● 1 petabyte (PB) = 1.024 terabytes ή 1.125.899.906.842.624 bytes
● 1 exabyte (EB) = 1.024 petabytes ή 1.152.921.504.606.846.976 bytes
● 1 zettabyte (ZB) = 1.024 exabytes ή 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
● 1 yottabyte (YB) = 1.024 zettabytes ή 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes.Προσθήκη νέας απάντησης