Τι είναι Buy/Sell Back - Sell/Buy Back (BSB – SBB);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buy/Sell Back - Sell/Buy Back (BSB – SBB);

Απαντήσεις

Είναι η συναλλαγή που αποτελείται από μία αγορά (ή πώληση) χρεογράφων έναντι μετρητών και από μία προθεσμιακή δέσμευση επαναπώλησης (ή επαναγοράς) των χρεογράφων. Στις ΗΠΑ είναι γνωστή και με τον όρο Dollar Rolls.

● Χρησιμοποιείται σαν εναλλακτικός τρόπος δανεισμού σε σχέση με τα repos όταν π.χ το επιβάλουν κανονιστικοί και φορολογικοί περιορισμοί, απαγορευτικές διατάξεις του καταστατικού της επιχείρησης, η ισχύς ενός λογιστικού συστήματος που ταιριάζει καλύτερα στο κλείσιμο προθεσμιακών συναλλαγών και πράξεων spot ή η αδυναμία της καθημερινής αποτίμησης των χρεογράφων με τιμές αγοράς και της αντικατάστασης της ασφάλειας (substitution of collateral). Συχνά, αυτές οι συναλλαγές δεν υποστηρίζονται από αυστηρούς συμβατικούς όρους και δεν επιτρέπουν περιθώρια διαφορών αποτίμησης (variation margins). Όμως, οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απαιτούν σήμερα την εξασφάλισή τους μέσω γραπτών συμβάσεων.

● Οι συναλλαγές Buy/Sell - Sell/Buy διαφέρουν από τα repos και τα reverse repos στα εξής:

α) πρόκειται για δύο διαφορετικές συναλλαγές χωρίς χαρακτηριστικά δανείων εξασφαλισμένων με προσωπική ασφάλεια και ιδιαίτερα ενέχυρο

β) και η αγορά και η πώληση (δηλαδή και η συναλλαγή spot και η συναλλαγή forward) συνάπτονται τον ίδιο χρόνο με τη χρήση ενός επενδυτικού επιτοκίου προκειμένου να προσδιορισθεί η προθεσμιακή τιμή

γ) ο δανειζόμενος μετρητά δεν έχει το δικαίωμα της αντικατάστασης των χρεογράφων

δ) οι τιμές των πωλήσεων και των επαναγορών διαφέρουν. Η τιμή πώλησης είναι η τιμή που διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή στην αγορά ενώ η τιμή επαναγοράς προκύπτει από την αρχική τιμή αγοράς πλέον ή μείον της διαφοράς μεταξύ της τιμής του κουπονιού και του συμφωνημένου επιτοκίου χρηματοδότησης

ε) δεν ισχύουν οι όροι συμβάσεων πλαισίων (Master Repurchase Agreements) εκτός εάν η σύμβαση έχει συμφωνηθεί ότι θα βασίζεται σε δεσμευτικά γραπτά κείμενα

ζ) οι δεδουλευμένοι τόκοι και οι πληρωμές κουπονιών ανήκουν στο δανειστή μετρητών μολονότι η προθεσμιακή τιμή μπορεί να προσαρμόζεται για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται στη διάρκεια ισχύος της συναλλαγής.Προσθήκη νέας απάντησης