Τι είναι Buy-in management buy-out (BIMBO);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Buy-in management buy-out (BIMBO);

Απαντήσεις

BIMBO είναι η εξαγορά επιχείρησης που αποβλέπει πρωταρχικά στην αλλαγή διοίκησης. Εσωτερικά, μία ομάδα στελεχών αγοράζει ένα ποσοστό των μετοχών προκειμένου να ελέγξει την πλειοψηφία στη γενική συνέλευση και να αναλάβει αυτή τα ηνία της επιχείρησης. Εξωτερικά, μία ομάδα στελεχών που δεν εργάζονται στην επιχείρηση-στόχο, μπορεί επίσης να αγοράσει μετοχές ώστε να αλλάξει τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και να αποκτήσει αυτή τη διοίκηση (management) της επιχείρησης. Εάν οι ομάδες αυτές των στελεχών δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια συνήθως ζητούν τη συνδρομή εταιριών υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital).Προσθήκη νέας απάντησης